Services July 2017

Shabbat morning services begin at 10:30 am 

30 June       Erev Shabbat       6pm

Vegetarian Pot Luck follows Service

Service Leaders…..JoEllen Duckor and

Sue Esterman

Shamash……………….Lisa McPherson


1 July         Chukat         7 Tammuz

Torah                   Numbers 19:1-22:1

Haftarah             Judges 11:1-33

Chazzan………………….Rae Leighton

Shaliach Tzibur……Sue Esterman

Torah……………………..JoEllen Duckor

Drashah…………………David Barnes

Shamash………………..Sheena Hurn

Shamash………………..Marilyn Garson


8 July       Balak           14 Tammuz

Torah                   Numbers 22:2-25:9

Haftarah             Micah 5:6-6:8

Chazzan………………….Rick Sahar

Shaliach Tzibur……JoEllen Duckor

Torah……………………..David Esterman

Drashah…………………Martin Halliday

Shamash………………..Myra Mortlock


15 July       Pinchas     21 Tammuz

Torah                Numbers 25:10-29:1

Haftarah           First Kings 18:46-19:21

Chazzan………………….Marilyn Garson

Shaliach Tzibur……JoEllen Duckor

Torah……………………..David Esterman


22 July     Matot-Masei   28 Tammuz

Torah         Numbers 29:2-36:13

Haftarah   Jeremiah 1:1-2:28; 3:4; 4:1-2

Chazzan………………….Fred Albert

Shaliach Tzibur……Dan Moskovitz

Torah……………………..Sue Esterman

Drashah…………………Jane Schaverien

Shamash………………..Mona Williams

Drashah…………………Saskia Cameron

Shamash………………..Sue Boyde


28 July         Erev Shabbat       6pm

Vegetarian Pot Luck follows Service

Service Leader…..Sue Esterman

Shamash……………….Judy Myers


29 July             Devarim           6 Av

Torah                   Deuteronomy 1:1-3:22

Haftarah             Isaiah 1:1-27

Chazzan………………….Sue Esterman

Shaliach Tzibur……Dan Moskovitz

Torah……………………..Dan Moskovitz

Drashah…………………Prue Hyman

Shamash………………..Prue Hyman


5 August       Vaétchanan       13 Av

Torah                 Deuteronomy 3:23-7:11

Haftarah             Isaiah 40:1-26

Chazzan………………….Prue Hyman

Shaliach Tzibur……Myra Mortlock

Torah……………………..Myra Mortlock

Drashah…………………Helen Chong

Shamash………………..Terri Greenhalch