Services Aug 2017

Shabbat morning services begin at 10:30 am 

28 July         Erev Shabbat       6pm

Vegetarian Pot Luck follows Service

Service Leader…..Sue Esterman

Shamash……………….Judy Myers


29 July             Devarim           6 Av

Torah                   Deuteronomy 1:1-3:22

Haftarah             Isaiah 1:1-27

Chazzan………………….Sue Esterman

Shaliach Tzibur……Dan Moskovitz

Torah……………………..Dan Moskovitz

Drashah…………………Prue Hyman

Shamash………………..Prue Hyman


5 August       Vaétchanan       13 Av

Torah                 Deuteronomy 3:23-7:11

Haftarah             Isaiah 40:1-26

Chazzan………………….Prue Hyman

Shaliach Tzibur……Myra Mortlock

Torah……………………..Myra Mortlock

Drashah…………………Helen Chong

Shamash………………..Terri Greenhalch


12 August         Ekev           20 Av

Torah                 Deuteronomy 7:12-11:25

Haftarah           Isaiah 49:14-51:3

Chazzan………………….Fred Albert & Keith Bittle

Shaliach Tzibur……Lana Zaher

Torah……………………..Lana Zaher

Drashah…………………Martin Halliday

Shamash………………..Sheena Hurn


19 August       Reéh           27 Av

Torah               Deuteronomy 11:26-16:17

Haftarah           Isaiah 54:11-55:5

Chazzan………………….Rick Sahar

Shaliach Tzibur……JoEllen Duckor

Torah……………………..Myra Mortlock

Drashah…………………Martin Halliday

Shamash………………..Myra Mortlock


25 August     Erev Shabbat     6pm

Vegetarian Pot Luck dinner follows the Service

Service Leader…….TBA

Shamash………………..Deborah East


26 August         Shoftim         4 Elul            

Torah               Deuteronomy   16:18-21:9

Haftarah         Isaiah 51:12-52:12

Chazzan………***…….youth service or Prue

Shaliach Tzibur……Dan Moskovitz

Torah……………………..Zac Smith

Drashah…………………Helen Chong

Shamash………………..Sue Boyde


2 September       Ki Tetze     11 Elul    

Torah             Deuteronomy 21:10-25:19

Haftarah         Isaiah 54:1-10

Chazzan………………….Sue Esterman

Shaliach Tzibur……TBA

Torah……………………..Anita Fisher

Drashah…………………Martin Halliday

Shamash………………..Mona Williams